Leerlingenraad

Leerlingenraad

 MaxX heeft een leerlingenraad die wordt betrokken bij de koers van onze school.
De leerlingenraad behartigt de belangen van alle leerlingen op MaxX.
We helpen de leerlingen in de leerlingenraad om naar elkaar te luisteren, hun mening te geven en beslissingen te nemen. En uiteindelijk om ook de verantwoording te kunnen en willen nemen om ideeën praktisch vorm te geven.
Het uitgangspunt is dat elke mentorgroep een vertegenwoordiger levert.
Meneer Schuttenbeld begeleidt de leerlingenraad.
De leerlingenraad komt regelmatig bij elkaar en adviseert gevraagd en ongevraagd de schoolleiding en de medezeggenschapsraad.